ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ဘာေၾကာင့္ စီစဥ္ေပးရတာလဲ။

305

 

 

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားလႊာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

သမိုင္းဆုိင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Historical Debate) အား တာ၀န္ယူစီစဥ္ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

==========================================================

 

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ တည္ရွိခဲ့ေသာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္အား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး သိရွိေစရန္။

 

၂။ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား မရွိဟု ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္သေလာ” (သို႔မဟုတ္) “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည္ဟု အခိုင္ အမာေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္ပါသလား”ဆိုသည့္အခ်က္ကို လူသားထုတစ္ရပ္လုံး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိရွိေစရန္။

 

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ စတင္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးကိစၥျဖစ္သည္ဟု လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံထားေပသည္။ သို႔ပါ၍ ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ပတ္ သက္ေနသည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ မူလအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ သမိုင္းဆိုင္ရာရႈပ္ေထြးမႈသည္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းမွန္ ေပၚေပါက္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးကြဲျပားေသာ ႏို္င္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္။

 

၄။ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့ လူသားမ်ား၏ အသက္၊ ေသြး၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္။

 

၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို အတိုင္းတစ္ခုအထိ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပန္လည္၍ ျမင့္တင္ေပးရန္။

 

ဟုတ္ကဲ့ ေကာင္းပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီစကားစစ္ထိုးပြဲအတြက္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေတြကို ပို႔ရျခင္းက အေၾကာင္းရွိတာမို႔ နည္းနည္းေလး ထပ္ၿပီး ရွင္းျပခြင့္ျပဳပါ။ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈရာဇ၀တ္မွာ သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အခိုင္အမာ သက္ေသျပဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစည္းအရုံးကေနၿပီး၊ အေရးပါ၊ အရာေရာက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကို Debate ရဲ႕ ဖိတ္စာကို ပို႔ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဖိတ္ေခၚလည္း သူတို႔ မလာဘူး၊ လက္မခံဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းဖိတ္စာထဲမွာ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ စကားစစ္ထိုးပြဲ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

 

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ယင္းဖိတ္စာကို

 

၁။ အီးေမးလ္နဲ႔ ပို႔ပါတယ္။ မထူးပါက

 

၂။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စာတိုက္ကေနၿပီး တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပီး၊ ပို႔ပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္ႏွစ္ခု စလုံးမွာ ျမန္မာစာေပနဲ႔ပဲ ဖိတ္စာကို ေရးသားထားပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္ႏွစ္ဆင့္စလုံးမွာ ထူးမလာဘူး၊ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္

 

၃။ တတိယအဆင့္မွာ အဂၤလိပ္စာေပနဲ႔ ဖိတ္စာကို ေရးၿပီး၊ ယင္းဖိတ္စာရဲ႕ မိတၱဴကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ သမၼတေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အခ်ဳိ႕၊ ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕ကို ေပးပို႔သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

 

ဒါဟာ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းပယ္ေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသျပဖို႔ပါပဲ။ အကယ္၍ မွန္ကန္တဲ့သူဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးတစ္ခုအတြက္ စကားစစ္ထိုးပြဲကို ႀကိဳဆိုတက္ေရာက္ရပါလိမ့္မယ္။ မမွန္ကန္တဲ့သူ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပးသြားပါလိမ့္မယ္။ အခုက သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းမျငင္း၊ အမွန္တရားကို လိုလားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို တစ္ကမာၻလုံး သိေအာင္ အခိုင္အမာသက္ေသေတြနဲ႔ ခ်ျပမဲ့ အစီအစဥ္ႀကီးပါ။ ဒါက အားလုံး သိေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ရိုးသားစြာနဲ႔ ပြင္လင္းျမင္သာမႈအျပည့္ ျပည္သူ အားလုံးကို အသိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

Burmese Muslim Youths

For Human Rights And Justice

http://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s