သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ သမၼတရုံး၀ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႔

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာသူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးရန္ ပန္ၾကားတင္ျပျခင္း။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မုစ္လင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး စာရြက္စာတမ္း၊ လက္ကမ္းေၾကညာ စာရြက္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနခဲ့ၾကျခင္း၊ ဥပေဒဆန္ဆန္ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေနခဲ့ ၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ားဌာနမ်ားမွ မသုံးႏႈန္းထိုက္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သုံးႏႈန္းေနျခင္းႏွင့္ မခိုင္လုံေသာ သတင္းမ်ားကို ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပေနၾကျခင္း၊ တရားဓမၼပြဲမ်ား၌ မိမိသက္၀င္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားႏွင့္ အလ်ဥ္း မသက္ဆိုင္သည့္ အစၥလာမ့္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မုစ္လင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးစကားမ်ားကို တရားသ႑ာန္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေနျခင္းတို႔ကို ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေလ့ လာ ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထိုသို႔ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ ဘာသာတရား ကြဲျပား ျခား နားေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား အမုန္းတရားမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းလာေစ၍ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း မ်ား ေပၚေပၚလာရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဖန္တီးေနၾကေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မႀကီး၊ ၃၆၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထို႔ျပင္ လူမိ်ဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ နွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းနွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္းကဲြျခင္း တစ္မိ်ဳး မိ်ဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္အေၾကာင္းရိွေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမိ်ဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းနိုင္သည္။”

သို႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေနေသာသူမ်ားအား ေအာက္ေျခရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမျပဳပဲ မသိက်ဳိး ကၽြန္ျပဳ ၍ ေနၾကေပသည္။ သို႔ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေန ၾကေသာ သူမ်ားအားလုံးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ သမၼတႀကီးအား တိုက္ ရိုက္ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစမည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာ့မုစ္လင္မ္လူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးမွ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ မည္သို႔မွ် ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့၍ ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ေလးေလးနက္နက္ စာေရးသား၍ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ႏွင့္တကြ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းရွိ အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကေသာသူမ်ားကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ ျပင္းထန္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးပါရန္ ျမန္မာ့မုစ္လင္မ္လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ကုိယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ထပ္မံ၍ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။ အကယ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးေနၾကသည့္ တရားခံမ်ားအား ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေဖာ္ထုတ္၍ အေရးမယူ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔၏ တာ၀န္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး အၾကမ္းဖက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကင္းေ၀း၍ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

Burmese Muslim For Human Rights And Justice
3248 Park Lane
Hawthorne, CA 90250
United States of America
Phone: +1 310 980 9111
E-mail: paletwa@yahoo.com, secretarybmy@gmail.com
http://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

မိတၱဴကို
====

(၁) ဦးေရႊမန္း
ဥကၠဌ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠဌ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၃) ကိုမင္းကိုႏိုင္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၄) အစၥလာမ့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္း၍ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား

http://www.scribd.com/doc/121670455/BMY-Statement
http://www.mediafire.com/view/?b3f5wywptbeebcg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s