အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႏႈတ္ကၡပါဌ္ေတာ္

001

 

 

Ko Khin Mg Ye Sein wrote: Qur’an 9:5 “When the sacred forbidden months for fighting are past, fight and kill disbelievers wherever you find them, take them captive, beleaguer them, and lie in wait and ambush them using every stratagem of war. ကုရ္အာန္ ၉း ၅ ။>>

 

သို ့ျဖစ္ေပရာ ထူးျမတ္ေသာလမ်ား ကုန္လြန္သြားေသာအခါ အသင္တို႔သည္..မြရ္ရစ္က္..တို ့အား အသင္တို ့ေတြ ့ေလရာေနရာမ်ား၌ သတ္ျဖတ္ၾကေလကုန္ ၊ ထို ့ျပင္ အသင္တို ့သည္ ၎တို ့အား ဖဖ္းဆီးၾကေလကုန္၊ ထိုမွတပါး အသင္တို ့သည္ ၎တို ့အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္အက်ဥ္းခ်ထားၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ အသင္တို ့သည္ ထိုသူတို ့အား ဖဖ္းဆီးရန္ ပုန္းေအာင္းရာေနရာတိုင္းတြင္ ပုန္းေအာင္း၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကေလကုန္ ။

 

မွတ္ခ်က္ ။ မြရ္ရစ္က္ ဆိုသည္မွာ ရုပ္ထု ကိုးကြယ္သူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို မြတ္စလင္မ်ား အျငိဳးတၾကီး ဖ်က္ဆီးၾကရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ ကုရ္အာန္က်မ္း ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရား၏ မျငိမ္းခ်မ္းေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုးကား ေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါသည္။>>

 

Ko Rohingya: ပထမဦးဆုံး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ ႏႈတ္ကၡပါဌ္ေတာ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါ မိမိလိုရာဆြဲ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ အပိုဒ္ကိုပဲ ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ေဖာ္ျပလုိက္မယ္ဆိုရင္ ဆိုလိုခ်က္ အႏွစ္သာရ တိမ္းပါးသြားၿပီး၊ နားလည္မႈေတြ လြဲမွားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ သူ႔အေရွ႕က က်မ္းပိုဒ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ အဲဒီလို ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ခြဲထုတ္ၿပီး တင္ျပလိုက္ေတာ့ မသိတ့ဲသူဆိုရင္ မုရွ္ရီးက္ေတြကိုပဲ အေၾကာင္းမဲ့ ေတြ႔ရာသခၤ်ဳိင္း ဓားမဆိုင္းပဲ လုိက္သတ္ေနခိုင္းတဲ့ အျမင္မ်ဳိးရသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေပးမယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ က႑ (၁၀၇)၊ က်မ္းပိုဒ္ (၄) မွာ “သုိ႔ျဖစ္ေပရာ (အၾကင္သုိ႔ေသာ) ဆြလာတ္၀တ္ျပဳသူတုိ႔၌ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ရွိ၏။”ဆိုၿပီး မိန္႔ရွိထားတယ္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးဟာ ဒီက်မ္းပိုဒ္တစ္ခုတည္းကိုပဲ လိုရာဆြဲ တင္ျပလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳသူတုိ႔၌ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ရွိ၏ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ဟာ အျခား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ က်မ္းပိုဒ္ေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အျခား ဆြလာတ္၀တ္ျပဳျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ လကၡဏာတစ္ရပ္လို႔ မိန္႔ရွိထားလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ယင္းက်မ္းပိုဒ္ေနာက္ပါရွိတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ (၅) နဲ႔ (၆) မွာ မည္သို႔ေသာ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳေတြဟာ ပ်က္စီးၾကရမွာလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပထားတယ္။ “ထုိသုိ႔ေသာသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဆြလာတ္ ၀တ္ျပဳမႈ(တာ၀န္)ကုိပင္ ေမ့ေလ်ာ့ထားၾကကုန္၏။ အၾကင္ (ဆြလာတ္၀တ္ျပဳ)သူတုိ႔သည္ (မိမိ တုိ႔၏ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈစေသာ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ) ျပစားၾကကုန္၏။”>>

 

ဒီေတာ့ ယင္းက်မ္းပိုဒ္သုံးပိုဒ္ကို တြဲၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္ရင္ေတာ့ ဆြလာတ္ကို ေပါ့တီးေပါ့ဆ လ်စ္လ်ဴရႈ ေမ့ေလ်ာ့ထားၾကတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ၿပီး သူတစ္ပါးကို ျပစားဖို႔အတြက္ ၀တ္ျပဳျပတဲ့သူေတြဟာ ပ်က္စီးၾကရမယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူထားျခင္း ျဖစ္ေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ က်မ္းပိုဒ္ေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ မိမိ လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းေလးကိုပဲ ကြက္ၿပီး၊ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေပၚေအာင္ မရိုးသားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဖာ္ျပလို႔မရပါ။

 

Then when the Sacred Months (the Ist, 7th, 11th, and 12th months of the Islâmic calendar) have passed, then kill the Mushrikûn (see V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salât (Iqâmat-as-Salât), and give Zakât, then leave their way free. Verily, Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful.

 

ဒါေၾကာင့္ Ko Khin Mg Ye Sein ကိုးကားခဲ့တဲ့ က႑ (၉)၊ က်မ္းပိုဒ္ (၅) တစ္ခုတည္းကိုပဲ မရိုးသားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္ျပမယ္ဆိုရင္ နားလည္မႈေတြ လြဲမွားကုန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္နဲ႔အတူ အေရွ႕က က်မ္းပိုဒ္မ်ား (၁-၄ အထိ)နဲ႔ အေနာက္က က်မ္းပိုဒ္မ်ား (၆-၁၆ အထိ)ကို တင္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေၾကာင္းအရာက ဆက္စပ္ေနလို႔ပါ။ ေကာင္းၿပီ။ ဒီလို တင္ျပယုံနဲ႔လည္း မျပည့္စုံေသာပါ။ ဒီက်မ္းပိုဒ္မ်ား က်ေရာက္ရလာျခင္းရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းကို သိရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ က်ေရာက္ခဲ့တာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ က်ေရာက္ခဲ့တာလဲ။ အေသးစိတ္ ေရးရမယ္ဆိုရင္ က်မ္းငယ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအတြက္ အေသးစိတ္ မရွင္းေတာ့ပါ။ အခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီက်မ္းပိုဒ္ေတြဟာ National Security and Defense (အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး)ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ပဋိညာဥ္ကို ကတိမတည္ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ သစၥာေဖာက္မ်ား၊ အျပစ္မဲ့လူသားေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို စစ္ထုိးဖို႔ အမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ သစၥာရွိတဲ့သူေတြကို စစ္ထိုးခိုင္းတာ မဟုတ္။ အျပစ္မဲ့ လူသားေတြကို မသတ္ျဖတ္တဲ့ လူေကာင္းသူေကာင္း မုရွ္ရီးက္ေတြကို စစ္ထိုးခိုင္းတာ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအာယတ္ေတာ္မွာ သုံးထားတဲ့ ‘ကသ္လ္’ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ဒီေနရာမွာ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္ထိုးျခင္းလို႔ အနက္ဖြင့္တာက ပိုၿပီး သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္။  အဲဒီလို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္ထိုးျခင္းလို႔ ဖြင့္ဆိုလိုက္မယ္ဆိုရင္ မည္သည့္ ၀ိေရာဓိမွ ေပၚေပါက္စရာ မရွိေတာ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီက်မ္းပိုဒ္ထဲမွာပဲ ဖမ္းဆီးဖို႔လည္း အမိန္႔ေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လိုရင္းကေတာ့ အသင္တို႔ေတြဟာ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၊ ပဋိညာဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ သစၥာေဖာက္) မုရွ္ရီးက္မ်ားကို ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ စစ္ထိုးၾက။ စစ္တိုက္ၾကလို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္လို႔ရပါတယ္။

 

Ko Khin Mg Ye Sein wrote: မွတ္ခ်က္ ။ မြရ္ရစ္က္ ဆိုသည္မွာ ရုပ္ထု ကိုးကြယ္သူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို မြတ္စလင္မ်ား အျငိဳးတၾကီး ဖ်က္ဆီးၾကရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ ကုရ္အာန္က်မ္း ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 

Ko Rohingya: အေနနဲ႔ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီက်မ္းပိုဒ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၊ ပဋိညာဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ သစၥာေဖာက္ မုရွ္ရီးက္မ်ားနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေလးစားတဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့၊ ကတိ သစၥာတည္ၾကည္တဲ့၊ အလိမ္အညာ မုသား၀ါဒ ကင္းစင္တဲ့ မုရွ္ရီးက္မ်ား အက်ဳံးမ၀င္ပါ။ သူတို႔ကို စစ္ထိုးဖို႔ ဒီက်မ္းပိုဒ္မွာလည္း မိန္႔ေတာ္မမူထားသလို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စ-လယ္-ဆုံး မည္သည့္ေနရာမွာမွလည္း စစ္ထိုးဖို႔၊ တိုက္ခိုက္ဖို႔ သြန္သင္မိန္႔ၾကားထားျခင္း မရွိပါ။ အာဖဂန္မွာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ ၿဖိဳခြင္းဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့သူအခ်ိဳ႕ကို ကမာၻ႔အစၥလာမ့္ပညာရွင္ႀကီး မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ Khin Mg Ye Sein မသိခဲ့တာလား။ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အစၥလာမ္မွာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာကို ယင္းသို႔ ဖ်က္စီးျခင္းကို လုံး၀ တားျမစ္ထားပါတယ္။>>

 

Ko Khin Mg Ye Sein wrote:  ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရား၏ မျငိမ္းခ်မ္းေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုးကား ေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါသည္။

 

Ko Rohingya: Khin Mg Ye Sein @ ထပ္ၿပီး လြဲျပန္ၿပီ။ အစၥလာမ္ဟာ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရး သီးသန္႔ မဟုတ္ပါ။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အစၥလာမ့္ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးရဲ႕ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးက႑ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ကတိမတည္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ၿပီး၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကို ထိုသစၥာေဖာက္ေတြက စတင္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္လာတဲ့အတြက္ သစၥာေဖာက္ေတြကို ျပန္လည္ ခုခံ၍ စစ္ထိုးျခင္း၊ တိုက္ခုိက္ျခင္းဟာ အသိဉာဏ္နဲ႔ အလြန္ ေလွ်ာ္ညီတယ္ဆိုတာ အသိဉာဏ္မွန္သူတိုင္း သိရွိၾကပါတယ္။ သစၥာမရွိတဲ့ လူဆိုးလူမိုက္ေတြ၊ သူတစ္ပါးအသက္ကို တန္ဖိုးမထားတဲ့ သူေတြကို ဥပေဒအရ ျပန္လည္ၿပီး တိုက္စစ္ဆင္ဖို႔ အမိန္႔ေပးထားျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ မိမိ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ကာကြယ္ေပးၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

မရွင္းတဲ့အခ်က္အလက္ေတြရွိရင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခုလို ရွင္းျပေပမဲ့လည္း ဒီရွင္းျပခ်က္ေတြဟာ အလင္းမရတဲ့ ႏွလုံးသားေတြ၊ ကန္းေနတဲ့ အသိဉာဏ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူေတြအဖို႔ေတာ့ အေၾကာင္းထူးလာဖို႔ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ားရဲ႕ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာအရွင္၊ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာ၊ တစ္ဆူတည္း၊ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ က႑ (၆)၊ က်မ္းပိုဒ္ (၁၀၄)မွာ အမွန္သစၥာတရားကို မျမင္ႏိုင္ၾကတဲ့ လူသားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူထားတာက “မည္သူမဆို မ်က္စိကန္းလ်က္ေနပါလွ်င္ ထုိသူ၏အေပၚ၌သာ နစ္နာမႈရွိအံ့။ အမွန္ေသာ္ကား ကြၽႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူ မဟုတ္ေပ”လို႔   မိန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္အေနနဲ႔ အမွန္သစၥာတရားကို Khin Mg Ye Sein ကဲ့သို႔ မျမင္ႏိုင္ၾကေသးေသာသူမ်ားကို အလင္းရရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊အမွန္တရားကို အမွန္အတိုင္း မျမင္ႏိုင္တဲ့ လူသားမ်ားအား ျမင္ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါ။ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔ေနေသာ အျဖစ္ဆိုးမွ ထိုသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ ထိုလူမ်ားအား မွန္ကန္တည္ၾကည္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုေရးသားႏိုင္တဲ့ ေသာင္ဖီးက္စြမ္းအား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူပါ။ အာမီးန္။

 

ခ်မ္းေျမ့

 

31-01-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s