အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္သူမ်ားအား စိန္ေခၚျခင္း (၁)

16

 

အမ်ဳိးဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ျမန္မာ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း။ ကဲ- ေကာင္းၿပီ။ အဲဒီ လူမ်ဳိးမတူသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း (ဥပမာ- ကခ်င္ + ျမန္မာ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း လုံး၀ မရွိပဲ၊ သီးသန္႔ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးတည္း (ျမန္မာ)မွ အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၍ (ျမန္မာ+ျမန္မာ) ရရွိလာသည့္ လူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေနပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ျခားနားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ဥပမာ – ရခိုင္ + ျမန္မာ ေပါင္းသင္း၍ ရရွိလာသည့္ လူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေနပါသေလာ။ ဤအခ်က္ကို အရင္ဦးဆုံး ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

သို႔ပါ၍ ထိုသို႔ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိပ္ဆုံးပိုင္းမွ “စတင္”၍ ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ၾကရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဓာတု ဦးသိန္းစိန္အား အရင္ဆုံး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။ ဓာတုဦးသိန္းစိန္၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ခုႏွစ္စလုံး ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမွ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း (ျမန္မာ + ျမန္မာ) လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၍ ေမြးဖြားလာသူေလာ။ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ + ရခိုင္၊ ျမန္မာ + ခ်င္း၊ ျမန္မာ + ကရင္ စသည့္ လူမ်ဳိးကြဲျပားသူမ်ား လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၍ ရရွိလာသူေလာ။ ဤအခ်က္ကို အေျဖထုတ္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ အႏွီ ဦးသိန္းစိန္သည္ လူမ်ဳိးကြဲျပားသည့္ ဥပမာ- ရခိုင္ + ျမန္မာ ေပါင္းသင္း၍ ရလာသူျဖစ္လွ်င္ အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎အား သမၼတရာထူးမွ ဖယ္ရွားသင့္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ကိုယ္တိုင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိသည့္ မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

သို႔ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္ Ko Rohingya မွ အႏွီ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္စဥ္ ခုႏွစ္ဆက္စလုံး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမွ (ဥပမာ- ျမန္မာ (သို႔မဟုတ္) ရခိုင္ (သို႔မဟုတ္) ခ်င္း) ဆင္းသက္လာေၾကာင္းကို ၎၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္ အထက္ထက္၊ အဆက္ဆက္တို႔၏ ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ေသစာရင္းမ်ား အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား၊ အစိုးရ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကိုးကားႏုိင္ေလာက္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပႏိုင္သူအား ဆုေတာ္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ (၁၁) သိန္းတိတိ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာေမာင္းခတ္ လိုက္ရပါသည္။

ယုတၱိမရွိေသာ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားျဖင့္ လက္တစ္လုံးျခား ျပည္သူကို လွည့္ျဖားတတ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အလိုေတာ္ရိမ်ား အားလုံး၏ မဟုတ္လိမ္လည္ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔သည့္ မိုးလုံးျပည့္ မုသား၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းေ၀းလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့
14-01-2013

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ထိုအမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ “ငါတို႔၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္ ခုႏွစ္ဆက္စလုံးမွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမွ လူသားအခ်င္းခ်င္း (ဥပမာ- ျမန္မာ + ျမန္မာ) လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၍ လူျဖစ္လာေသာသူမ်ားေလာ”ဟု အရင္ဆုံး ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s