ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar ရဲ႕ ရဲရဲေတာက္စိန္ေခၚခ်က္

ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar မွ ရခိုင္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအား ၁၃-၀၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲေတာက္ စိန္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းမွ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ မရွိေသးေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏွီ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ေရးသားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သမိုင္းလိမ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

 

ခ်မ္းေျမ့

07-02-2013

 

Challenging_To_Dr_Aye_Chan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s