စူရဟ္ အလ္-မုလ္က္ ျမန္မာစာတန္းထိုး

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္

အေစာင္ (၂၉)

စူရဟ္ အလ္-မုလ္က္

 

ဘာသာျပန္ဆိုသူ အာလင္မ္ပညာရွိ သုခမိန္ႀကီးမ်ား

 

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ (ရဟ္မသုလႅာဟိ အလိုင္းဟ္)

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာကာရီ မကၠဆူးဒ္ အဟ္မဒ္ခန္း (ရဟ္မသုလႅာဟိ အလိုင္းဟ္)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s