၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား

2012 ခုႏွစ္ ေမတၱာ၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၀တ္စုံေျပာင္း စစ္အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ား

 
6

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဒုကၡသည္တစ္သိန္းေက်ာ္

ႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ္ ဒုကၡသည္တစ္သိန္းေက်ာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s