ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ စုေဆာင္းမိသမွ်

S. L. VERMA (B. A., B. L.) ဆိုတဲ့ ဟိုက္ကုတ္ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးက ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ The Law Relating to Foreigners And Citizenship In Burma ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို အရင္ဆုံး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ဟာ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အက္ဥပေဒကေနစၿပီး၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ The Transfer of Immoveable Property (Restriction) Rules အထိ အဲဒီၾကားကာလမွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားကို စုစည္းၿပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားနဲ႔တကြ တင္ျပထားပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အလြန္ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။

 

o_9dbca9184f72f20e-0

 

ယင္းစာအုပ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခန္းက႑ေတြကေတာ့-

 1. The Foreigners Act, 1864
 2. The Registration of Foreigners Act, 1940
 3. The Registration of Foreigners Rules, 1948
 4. Exemptions under the said Act
 5. The Burma Passport Act, 1920
 6. The Burma Passport Rules, 1948
 7. The Burma Extradition Act, 1903
 8. The Burma Immigration ( Emergency Provisions) Act, 1947
 9. The Burma Immigration (Detention) Rules, 1951
 10. The Transfer of Immoveable Property (Restriction) Act, 1947
 11. The Transfer of Immoveable Property ( Restriction) Rules, 1956
 12. The Union Citizenship Act, 1948
 13. The Union Citizenship Regulations, 1949
 14. The Union Citizenship (Election) Act, 1948
 15. The Union Citizenship Election Rules, 1948
 16. Appendix I – Forms
 17. Appendix II-Burma Independence Act, 1947
 18. Index

ယင္းစာအုပ္ အစ-အဆုံးကို ေအာက္မွာ ဖတ္ႏိုင္သလို ေဒါင္းလုပ္လည္း လုပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 

 

အခုဆက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအေၾကာင္းကို ဆက္ပါ့မယ္။ အဲဒီဥပေဒကို မေဖာ္ျပခင္မွာ ယင္းဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ သြားေလသူ စစ္အာဏာရွင္၊ သားသတ္သမား၊ တရုတ္ကျပား ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကို အားလုံးေလ့လာႏိုင္ေအာင္ အရင္ တင္ျပေပးပါ့မယ္။

 

newin

 

o_b30f3dfc051b099e-0 o_b30f3dfc051b099e-1 o_b30f3dfc051b099e-2 o_b30f3dfc051b099e-3 o_b30f3dfc051b099e-4

 

 

ယင္းမိန္႔ခြန္း အစ-အဆုံးကို ေအာက္မွာ ဖတ္ႏိုင္သလို ေဒါင္းလုပ္လည္း လုပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 

 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဖတ္ႏိုင္သလို ေဒါင္းလုပ္လည္း လုပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ထပ္ၿပီးေတာ့ စုေဆာင္းထားသင့္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ရွိတဲ့ လင့္ခ္အခ်ဳိ႕ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

Title:   Burma Citizenship Law of 1982 (Burmese)  

Date of publication:   15 October 1982  

Description/subject:   Pyithu Hluttaw Law No. 4 of 1982

Language:   Burmese/ ျမန္မာဘာသာ  

Source/publisher:   Pyithu Hluttaw  

Format/size:   pdf (743K)

Date of entry/update:   03 August 2012

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.burmalibrary.org/docs13/Burma_Citizenship_Law-bu.pdf

 

 

 

Title:   Burma Citizenship Law of 1982 (English)

Date of publication:   15 October 1982  

Description/subject:   (Pyithu Hluttaw Law No. 4 of 1982)  

Language:   English  

Source/publisher:   Pyithu Hluttaw via “The Working People’s Daily”  

Format/size:   html (30K)  

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.ibiblio.org/obl/docs/Citizenship%20Law.htm

 

 

 

Title:   RESIDENTS OF BURMA REGISTRATION RULES, 1951  

Date of publication:   1951  

Description/subject:   (UNOFFICIAL TRANSLATION)  

Language:   English  

Source/publisher:   Government of the Union of Burma  

Format/size:   pdf (20K)  

Date of entry/update:   11 January 2012

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.burmalibrary.org/docs12/Residents_of_Burma_Registration_Rules-1951.pdf

 

 

 

Title:   THE RESIDENTS OF BURMA REGISTRATION ACT, 1949  

Date of publication:   1949  

Description/subject:   (UNOFFICIAL TRANSLATION)

Language:   English  

Source/publisher:   Government of the Union of Burma  

Format/size:   pdf (58K)  

Date of entry/update:   11 January 2012

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.burmalibrary.org/docs12/Residents_of_Burma_Registration_Rules-1951.pdf

 

Title:   The Union Citizenship (Election) Act, 1948  

Date of publication:   15 January 1948

Description/subject:   (Act No XXVI of 1948 ) [This Act was amended by Acts XXVII of 1954 and XXXII of 1957 â“ the original Act, without amendments, is reproduced below]

Language:   English  

Source/publisher:   Govt. of Burma  

Format/size:   html (44K)  

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.ibiblio.org/obl/docs/Union_Citizenship_%28Election%29_Act-1948.htm

 

Title:   The Union Citizenship Act, 1948

Date of publication:   04 January 1948  

Description/subject:   (Act No. LXVI of 1948.) As amended up to 1st December 1960. “This Act may be called the Union Citizenship Act, 1948. (2) It shall extend to the whole of the Union of Burma and shall be deemed to have come into force on the 4th day of January, 1948, 9th Waning, Pyatho, 1390 B. E…”

Language:   English  

Source/publisher:   Govt. of Burma  

Format/size:  html (37K)  

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္ – http://www.ibiblio.org/obl/docs/UNION_CITIZENSHIP_ACT-1948.htm

 

Title:   The Registration of Foreigners Rules, 1948  

Date of publication:   January 1948  

Description/subject:   Entry into force, 4th January 1949.

Language:   English  

Source/publisher:   Govt. of Burma  

Format/size:   html  

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.ibiblio.org/obl/docs/The_Registration_of_Foreigners_Rules.htm

 

Title:   The Burma Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947  

Date of publication:   13 June 1947  

Description/subject:   [This is the official text of the Act, Burma Act XXXI of 1947]… Though not originally intended to curb freedom of opinion and expression this law, along with the Electronics Act, the Import/Export Act and the Unlawful Associations Act, has been used against video journalists

Language:   English

Source/publisher:   Govt. of Burma (“The Burma Code” Vol. I)

Format/size:   pdf (81K)

Alternate URLs:   http://www.blc-burma.org/html/Burma%20Code/lr_e_bc01_17.html

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္ – http://www.burmalibrary.org/docs6/Burma_Immigration_%28Emergency_Provisions%29_Act.pdf

 

 

Title:   The Registration of Foreigners Act

Date of publication:   28 March 1940

Description/subject:   Official text of the Act, Burma Act VII, 1940. Entry into force, 28th March 1940.

Language:   English

Source/publisher:   Govt. of Burma

Format/size:   pdf (56K); html

Alternate URLs:   http://www.blc-burma.org/html/Burma%20Code/lr_e_bc01_11.html

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.burmalibrary.org/docs6/Burma_Immigration_%28Emergency_Provisions%29_Act.pdf

 

 

 

Title:   The Burma Extradition Act

Date of publication:   01 June 1904

Description/subject:   [This is the official text of the Act, originally as India Act XV, 1903, dated 1 June 1904 with subsequent amendments.]

Language:   English

Source/publisher:   Govt. of Burma via UNCHR

Format/size:   html

Date of entry/update:   08 December 2010

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္- http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f54.html

 

 

Title:   The Foreigners Act

Date of publication:   12 February 1864

Description/subject:   India Act III, 1864 (12th February, 1864) “WHEREAS it is expedient to make provisions to enable the President of the Union to prevent the subjects of Foreign States from residing or sojourning in the Union of Burma, or from passing through or travelling therein, without the consent of the President of the Union, it is enacted as follows:…”

Language:   English

Source/publisher:   Govt. of Burma

Format/size:   html (33K)

Alternate URLs:   http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b54c4.html

Date of entry/update:   03 June 2003

 

ေဒါင္းရန္ လင့္ခ္ – http://www.ibiblio.org/obl/docs/The_Foreigners_Act.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s