အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီး (၅) စု

2

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျငင္းႏိုင္ေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တိုင္းရင္း သား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကို ျပဳရမည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ဳိးႏြယ္စု ငါးစု ရွိပါသည္။ ထိုမ်ဳိးႏြယ္စု (၅) စုသည္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လူမ်ဳိးအုုပ္စုႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ၎တို႔မွာ

(၁) ပသီ

(၂) ရိုဟင္ဂ်ာ

(၃) ကမာန္ (အသိအမွတ္ျပဳၿပီး)

(၄) ပသွ်ဳး

(၅) ပန္းေသး

သို႔ပါ၍ ထိုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအုပ္စုႀကီး (၅) စုအပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ႏိုင္ငံသား မ်ားအားလုံးအား လုံးေထြး၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဟူေသာ စကားလုံးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲမည္ဆိုပါက သမိုင္းဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံ၍ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးမွ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား ရည္ညႊန္း၍ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲလိုပါက ျမန္မာတြင္ ေအာက္ကျမင့္ (–့) ထည့္သြင္း၍ ျမန္မာ့ မြတ္စလင္မ္မ်ားဟုသာ ေရးသားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာ့ မြတ္စလင္မ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုစ္လင္မ္မ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားမွလည္း Burmese Muslim ႏွင့္ Burma’s Muslim ဟူ၍ ကြဲကြဲျပားျပား ျဖစ္ေအာင္ ခြဲျခား၍ သုံးစြဲလာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Burmese Muslim ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုတစ္စု ရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ္အားလုံးအား ရည္ညႊန္း သုံးစြဲေသာအခါတြင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ Burma’s Muslim ဟု သုံးစြဲလာၾကပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ျမန္မာဆိုသည့္အမည္အား လက္ခံသုံးစြဲသူမ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ္အားလုံးအား ရည္ညႊန္းသုံးစြဲလိုေသာအခါတြင္ Myanmar’s Muslim ဟု ေျပာင္းလဲ၍ သုံးစြဲလာၾကပါသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဗမာ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျငင္းပြားမႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေနႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ သုံးစြဲမႈျဖစ္ေသာ ျမန္မာအား သုံးမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ သုံးစြဲမႈျဖစ္ေသာ ဗမာအား သုံးစြဲမည္ေလာ ဆုံးျဖတ္ၾကရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာဟူသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း၏ အမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗမာဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔ အား ေပါင္းစု၍ ေခၚေ၀ၚ သမုတ္ေသာ နာမည္ျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား မ်ားမွ ေယဘုယ် အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

ဤသို႔ တင္ျပရျခင္းသည္ မုစ္လင္မ္ ပညာတတ္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ တုိင္းတာ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္၍ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရန္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီး (၅) စုအနက္မွ က်န္ရွိေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီး (၄)စု၏ သမိုင္းကို သုေတသန ျပဳလုပ္၍ ပညာရွင္ အဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းသည္ အလြန္တရာ လိုအပ္ေနေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအနက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့

17-01-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s